ບໍລິສັດທີ່ ປຶກສາດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຈຳກັດ
Enterprise & Development Consultant Company Limited

ອາຄານສີຂຽວ, ບ້ານ ນາໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
Green Building, Naxay Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR

ຕູ້.ປ.ນ 9997, ໂທ +856 21 454650, ແຟັດ +856 21 454654
P.O Box 9997, Tel: +856 21 454650, Fax: +856 21 454654

Email: edclao@laotel.com, Facebook: Enterprise & Development Consultants

[ready_google_map id=’1′]

ສົງຂໍມູນດ້ວຍການກອບແບບຟອມ

Send us your enquiry by filling the form below

[contact_form]