UNDP Micro Business Management and Planning Training Material | Enterprise & Development Consultants
15632
post-template-default,single,single-post,postid-15632,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

UNDP Micro Business Management and Planning Training Material

ປະມວນພາບບັນຍາກາດການຝຶກອົມຮົມຫົວຂໍ້ ”ການວາງແຜນ ແລະ
ການບໍລິຫານຈຸນລະວິສາຫະກິດ” ໃນວັນທີ 18-22 ມັງກອນ 2021 ທີ່ ຜ່ານມານີ້ ທີ່ ສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 5 ມື້ຂອງການຝຶກອົມຮົມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນ, ການປະເມີນ, ການຄວບຄຸມ, ແລະ ການກະກຽມການດຳເນີນທຸລະກິດ. ນອກນີ້ ຍັງມີ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ສວດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດອີກດ້ວຍ
EDC ຮັບຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອອກເເບບຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນທ່ານ, ໂທປຶກສາພວກເຮົາໄດ້ທີ່: 021-454650-51 ຫຼື ອີເມລ: [email protected]
ຫຼື ເຂົ້າມາປຶກສາກັບພວກເຮົາໂດຍກົງ ທີ່ ຫ້ອງການ EDC, ຊັ້ນ 2 ອາຄານສີຂຽວ (Green Building), ບ້ານນາໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.